Vindutredning

För vind- och produktionsberäkningar använder vi datorprogrammen WASP och WindPRO. Vi beräknar både med SMHI-statistik samt rådata från mätmast och Sodar. Materialet kan sedan bearbetas med bland annat normalårskorrigering för att komma så nära verklig produktion som möjligt.

Parkdesign

Vindparken optimeras utifrån alla parametrar såsom vindtillgång, parkeffektivitet, infrastruktur, logistik samt ljud- och skuggpåverkan. Vi hjälper till med att planera infrastrukturen i form av tillfartsvägar, montageplatser och elnät.

Kontakta oss så berättar vi mer.