Samråd Mungseröd

Sex befintliga vindkraftverk på fastigheten Mungseröd 1:2 i Tanums kommun, Västra Götalands län, planeras att bli  utbytta mot tre större och effektivare vindkraftverk. (Re-powering av vindkraft.) Samrådet avser uppförande och drift av dessa tre vindkraftverk.  JBA Vind AB har fått i uppdrag att arbeta med tillståndsprövningen för vindkraftsprojektet.

FRÅGOR

Vid frågor om den planerade vindkraftsparken, kontakta Ulf Forsberg:
Telefon: 070-6274030 E-post: info@jbavind.se

LÄMNA SYNPUNKTER

Inom ramen för samråd välkomnas närboende och berörda att lämna samrådsyttrande. Detta ska vara oss tillhanda senast den 26 april 2021. Vi önskar att du skickar ditt yttrande via e-post eller vanligt brev så att vi sakligt och korrekt kan redovisa inkomna yttranden. Yttrandet skickas till: info@jbavind.se eller Mungseröds Vindpark AB, Gradgatan 2, 534 50 Vara.

SAMRÅDSUNDERLAG

Ladda ner samrådsunderlaget här:

Projekt Mungseröd_Samrådsunderlag_utgåva 210319

 

Lokalisering nordost om Tanumshede. Den röda markeringen visar projektområdet.